טיפול המדינה בקשישים סיעודיים השוהים בביתם. דו”ח מיוחד של מבקר המדינה. אוקטובר 2017

הדוח מעלה ליקויים רבים וחמורים באיכות הטיפול הביתי הניתן לכ-165,000 קשישים – ליקויים המגיעים לעתים עד כדי הזנחה.
הזנחה זו חמורה במיוחד כאשר מדובר בקשיש שהוא חסר ישע – שאינו יכול לדאוג לצרכי מחייתו, לבריאותו או לשלומו.
הממצאים גם מלמדים על הקושי הרב של בני המשפחה אשר נושאים בנטל הכבד הכרוך בטיפול בקשישים הסיעודיים. אולם, רשויות המדינה לא נתנו את דעתן כנדרש על הצורך לתמוך בבני המשפחה המטפלים בקשישים סיעודיים ולמעשה, זנחו והותירו אותם להתמודד עם הנטל הכבד הכרוך בטיפול בקשישים הסיעודיים.

קרא עוד

הסקר החברתי. מטפלים ללא תמורה כספית. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. 2006

By 16th אוקטובר, 2017 בני משפחה מטפלים- נתונים בישראל ובעולם התגובות מושבתות
הסקר החברתי, שנערך ע”י הלמ”ס בשנת 2016, בחן את נושא ” מטפלים ללא תמורה כספית”.

הסקר החברתי הוא סקר שנתי שוטף המספק מידע על תנאי החיים של האוכלוסייה הבוגרת בישראל ורווחתה, ובוחן את תפיסות הפרטים בחברה לגבי היבטים שונים של חייהם. הסקר נערך בחודשים ינואר עד דצמבר 2006. במסגרתו רואיינו כ-7,300 איש בני 20 ומעלה בכל רחבי הארץ, המייצגים כ-4.4 מיליון איש בגילים אלה.

קרא עוד

בחינת סוגיות בטיפולם של בני משפחה בזקנים: מאפייני הטיפול, עומס ותוכניות לסיוע ולתמיכה ג. ברודסקי, ש. רזניצקי, ד. סיטרון. מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל. 2011

העיסוק בנושא התמיכה הבלתי פורמלית בקשישים מלווה את המחקר הגרונטולוגי זה זמן רב, אולם כיום יש בו עניין מחודש, משום שהתפתחויות דמוגרפיות וחברתיות מציבות בפני קובעי המדיניות ומתכנני השירותים אתגרים חדשים. לא זו בלבד שהמגמה ההולכת וגוברת של השארת הזקנים בקהילה ככל שניתן נסמכת במידה רבה על קיומם של מטפלים לא פורמליים, אלא שהטיפול שהם נותנים נעשה מורכב יותר ודורש יותר הבנה, ידע ומיומנויות במגוון תחומים. לאור זאת, גוברת הנטייה לראות בתומכים עצמם אוכלוסיית מטרה של מערכת השירותים ונעשים מאמצים רבים יותר לזהות את צורכיהם מתוך דאגה לבריאותם הפיזית והנפשית, ומתוך מטרה לשמר משאב חשוב זה. דוח זה עוסק במערכת הטיפול בקשישים על ידי בני משפחה, לאור התפתחויות אלה. קרא עוד

State of Caring 2017 / carers UK

By 29th ספטמבר, 2017 בני משפחה מטפלים- נתונים בישראל ובעולם התגובות מושבתות

Carers UK carries out an annual survey of carers to collect evidence on a whole range of issues affecting carers’ lives.
This year over 7,000 people shared their views and experiences on what life is like for carers in 2017

Download the report

To read the report online 

Caregiving in the U.S- 2015 Report

The purpose of this study is to present a portrait of unpaid family caregivers today. To that end, the National Alliance for Caregiving (NAC) and the AARP Public Policy Institute are proud to present Caregiving in the U.S. 2015, based on data collected in late 2014

To the report

The Impact of Caring on Family Carers

 

HELP WANTED? PROVIDING AND PAYING FOR LONG-TERM CARE

OECD 2011

Supporting the role of informal carers (family and friends providing mostly unpaid care to frail seniors) is important to provide an adequate continuum of care between informal and formal care. While caregiving can be beneficial for carers in terms of their self-esteem, it can be difficult for working-age carers to combine paid work with caring duties and carers may choose to quit paid works or reduce the work hours. This may compromise their future employability and lead to permanent drop-out from the labour market. Caring may also cause burnout and stress, potentially leading to worsening physical and mental health. This chapter offers an overview of the characteristics of family carers and the impact of caring for frail seniors on labour market and health outcomes of carers. This will provide insights in how to shape policy reforms with the objectives of 1) helping carers to combine caring responsibilities with paid work; and 2) improving carers’ physical and mental wellbeing by reducing mental health problems. Countries which want to maintain or increase reliance on family carers will need to alleviate the burden of family carers and reduce the economic costs associated with caring responsibilities

http://www.oecd.org/els/health-systems/47884865.pdf

תמיכה פורמלית בבני משפחה מטפלים-caregivers | סקירה בינלאומית | פרופ’ ישראל (איסי) דורון ומר אורי לזר

סקירה זו מבקשת להציג את מערכי התמיכה הפורמליים שמדינות שונות בעולם מעניקות לבני משפחה מטפלים ולהציע המלצות לפעולה ולקידום מדיניות לאומית בישראל.

תמצית מנהלים
1.      בעשורים האחרונים עולה וגוברת המודעות ברחבי העולם לחשיבות הצורך להתייחסות לבני משפחה המעניקים טיפול לא פורמלי לקרוביהם. מודעות זו נובעת הן בשל ההבנה הגדלה והולכת אודות מרכזיותם של בני המשפחה במתן מענה לצרכי הטיפול והסיעוד, והן ברמת המחיר האישי, הכלכלי והאישי שבני המשפחה משלמים אגב ביצוע תפקידם.

2.      גם במדינת ישראל ניתן לזהות עליה בהיקף המחקר והמידע ביחס להיקף הטיפול הלא פורמלי שניתן על ידי בני משפחה, ומרכזיותו בכל הנוגע למענה לצרכים הגדלים והולכים על רקע הזדקנותה של החברה הישראלית.

3.      יחד עם זאת, עד היום לא גובשה בישראל מדיניות ברורה ביחס למעמדם ולזכויותיהם של בני משפחה מטפלים, במכלול מערך השירותים החברתי והרפואי.

4.      לשם כך נעשתה סקירה בינלאומית לשם בחינה השוואתית אודות המגמות המרכזיות בתחום. בסקירה זו נכללו: ארה”ב, קנדה, אוסטרליה, אנגליה, וקבוצת מדינת אירופאיות החברות ב- OECD.

קרא עוד