טיפול המדינה בקשישים סיעודיים השוהים בביתם. דו”ח מיוחד של מבקר המדינה. אוקטובר 2017

הדוח מעלה ליקויים רבים וחמורים באיכות הטיפול הביתי הניתן לכ-165,000 קשישים – ליקויים המגיעים לעתים עד כדי הזנחה.
הזנחה זו חמורה במיוחד כאשר מדובר בקשיש שהוא חסר ישע – שאינו יכול לדאוג לצרכי מחייתו, לבריאותו או לשלומו.
הממצאים גם מלמדים על הקושי הרב של בני המשפחה אשר נושאים בנטל הכבד הכרוך בטיפול בקשישים הסיעודיים. אולם, רשויות המדינה לא נתנו את דעתן כנדרש על הצורך לתמוך בבני המשפחה המטפלים בקשישים סיעודיים ולמעשה, זנחו והותירו אותם להתמודד עם הנטל הכבד הכרוך בטיפול בקשישים הסיעודיים.

קרא עוד

בחינת סוגיות בטיפולם של בני משפחה בזקנים: מאפייני הטיפול, עומס ותוכניות לסיוע ולתמיכה ג. ברודסקי, ש. רזניצקי, ד. סיטרון. מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל. 2011

העיסוק בנושא התמיכה הבלתי פורמלית בקשישים מלווה את המחקר הגרונטולוגי זה זמן רב, אולם כיום יש בו עניין מחודש, משום שהתפתחויות דמוגרפיות וחברתיות מציבות בפני קובעי המדיניות ומתכנני השירותים אתגרים חדשים. לא זו בלבד שהמגמה ההולכת וגוברת של השארת הזקנים בקהילה ככל שניתן נסמכת במידה רבה על קיומם של מטפלים לא פורמליים, אלא שהטיפול שהם נותנים נעשה מורכב יותר ודורש יותר הבנה, ידע ומיומנויות במגוון תחומים. לאור זאת, גוברת הנטייה לראות בתומכים עצמם אוכלוסיית מטרה של מערכת השירותים ונעשים מאמצים רבים יותר לזהות את צורכיהם מתוך דאגה לבריאותם הפיזית והנפשית, ומתוך מטרה לשמר משאב חשוב זה. דוח זה עוסק במערכת הטיפול בקשישים על ידי בני משפחה, לאור התפתחויות אלה. קרא עוד

טיפול באדם קרוב- עשרה עקרונות יסוד להכרה בבני משפחה מטפלים Eurocarers guiding principles

עיקרון 1 : הכרה

בני משפחה מטפלים צריכים לקבל הכרה על התפקיד המרכזי שהם ממלאים בטיפול בקהילה. הכרה זו צריכה לבוא לידי ביטוי במדיניות לאומית שמשפיעה על בני משפחה מטפלים.

עיקרון 2 : הכלה חברתית

לבני משפחה מטפלים יש זכות לחיי חברה.

קרא עוד

תמיכה פורמלית בבני משפחה מטפלים-caregivers | סקירה בינלאומית | פרופ’ ישראל (איסי) דורון ומר אורי לזר

סקירה זו מבקשת להציג את מערכי התמיכה הפורמליים שמדינות שונות בעולם מעניקות לבני משפחה מטפלים ולהציע המלצות לפעולה ולקידום מדיניות לאומית בישראל.

תמצית מנהלים
1.      בעשורים האחרונים עולה וגוברת המודעות ברחבי העולם לחשיבות הצורך להתייחסות לבני משפחה המעניקים טיפול לא פורמלי לקרוביהם. מודעות זו נובעת הן בשל ההבנה הגדלה והולכת אודות מרכזיותם של בני המשפחה במתן מענה לצרכי הטיפול והסיעוד, והן ברמת המחיר האישי, הכלכלי והאישי שבני המשפחה משלמים אגב ביצוע תפקידם.

2.      גם במדינת ישראל ניתן לזהות עליה בהיקף המחקר והמידע ביחס להיקף הטיפול הלא פורמלי שניתן על ידי בני משפחה, ומרכזיותו בכל הנוגע למענה לצרכים הגדלים והולכים על רקע הזדקנותה של החברה הישראלית.

3.      יחד עם זאת, עד היום לא גובשה בישראל מדיניות ברורה ביחס למעמדם ולזכויותיהם של בני משפחה מטפלים, במכלול מערך השירותים החברתי והרפואי.

4.      לשם כך נעשתה סקירה בינלאומית לשם בחינה השוואתית אודות המגמות המרכזיות בתחום. בסקירה זו נכללו: ארה”ב, קנדה, אוסטרליה, אנגליה, וקבוצת מדינת אירופאיות החברות ב- OECD.

קרא עוד