העמותה שותפה ופעילה בשולחן הבין מגזרי של משרד ראש הממשלה, במסגרתו זוהתה סוגיית בני משפחה מטפלים כדורשת קשב מיוחד. התפרצות מגפת הקורונה הביאה לגידול משמעותי ומהיר במספר בני המשפחה שנדרשו באחת לסייע ליקיריהם עקב הסיכון, והבליטה את תפקידם ההכרחי, בחירום ובשגרה, בשמירה על בריאותם ורווחתם של חולים וזקנים. בין אם נקלעו לכך בצו השעה, ובין אם עסקו בכך גם בשגרה, אתגרי התקופה הדגישו והעצימו את העומס המוטל על בני המשפחה המטפלים. נוכח הקשיים הרגשיים, הבריאותיים והכלכליים של בני המשפחה המטפלים היה הכרח לבחון כיצד ניתן להקל עליהם באופן מערכתי; איך ניתן לסייע להם בסיוע לבן משפחתם ואיזו מעטפת תמיכה ניתן לספק להם שתחזק את חוסנם ותצמצם את הפגיעה בהם עקב הטיפול.

מתוך כלל הפערים והצרכים שעלו בסוגיית בני המשפחה המטפלים, עבודת הצוות התמקדה  בשלב זה בבחינת שתי סוגיות רוחב מרכזיות הנוגעות לכלל הגופים העוסקים בנושא:

  1. זיהוי, רישום ויידוע בני משפחה מטפלים, על מנת להקל על בני המשפחה המטפלים בליווי וסיוע למטופל על ידי הנגשת מידע רלוונטי, עדכון בתהליכים השונים ואף מתן אפשרות לבצע פעולות עבור המטופל, אם הוא מנוע מלבצען בעצמו או אם מעוניין בסיוע.
  2. הנגשת מענים קיימים: על מנת להקל על בני משפחה לקבל סיוע ותמיכה ולחזק את חוסנם בהתמודדות עם המשימה החשובה והמורכבת שהם מבצעים.

בשני הנושאים עסק הצוות בלמידת תמונת המצב הקיים בכלל הגופים ונותני השירות, וכן חשיבה משותפת על דרכי ייעול ושיפור תוך פרסום עקרונות מומלצים הניתנים ליישום והטמעה במערכות השונות, אשר יפורטו בהמשך מסמך זה.

לעבודת הצוות היה ערך מוסף גם בחיבור בין הגורמים המקצועיים העוסקים בשירות לזקנים ובני משפחתם, שאפשרה למידה הדדית וחיזוק שיתופי הפעולה. הודות לעבודה המשותפת, ובמטרה להקל על בני המשפחה המטפלים בתקופות הסגר, פרסם הצוות מסמכים ייעודיים לבני משפחה מטפלים שתורגמו למספר שפות, אשר כללו תשובות לשאלות נפוצות, והנגישו את המידע הנדרש בכלל התחומים הרלוונטיים עבורם ועבור בני משפחתם.

הזדקנות האוכלוסייה והיערכות לאתגריה מחייבת בחינה כוללת של נושא בני משפחה מטפלים, וגיבוש מדיניות ממשלתית בהיבטים נרחבים יותר ממסגרת עבודה זו. הצוות ממליץ לקדם עבודת מטה, בתוכה למידה על המשמעויות הכלכליות של בני משפחה מטפלים, אשר תצביע על צעדי מדיניות נדרשים ביחס לסוגיות נוספות כמו הכרה פורמלית, זכויות ייעודיות ומענים ממשלתיים לסיוע ותמיכה. סוגיות אלו מוסדרות במדינות רבות בעולם ויש לקדם זאת גם בישראל. בחלקו הרביעי של המסמך מוצגת  סקירה ראשונית להשוואה בינלאומית ביחס לבני משפחה מטפלים וכן כיווני פעולה מוצעים להמשך עבודת המטה.

 לקריאת המסמך